Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς

8 Ιανουαρίου, 2021 11:21

Μοσχάτο, 08/01/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

(ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 05/07/2021)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο  212 του Ν.3584/2007 Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί πρόσληψης προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες.
 • Την υπ. αριθμ. 1/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μοσχάτου-Ταύρου, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού, δεκαπέντε (15) ατόμων, κλάδου ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (εσωτερικών χώρων) και ενός (1) επόπτη δημόσιας υγείας, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι της λήξης της σχολικής χρονιάς και σε  κάθε περίπτωση το αργότερο  έως τις 05 Ιουλίου 2021,  για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω κορωνοϊού.
 • Το άρθρο 74 του Ν.4745/20 (ΦΕΚ 214/Α/6-11-2020) σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 175 του Ν. 4764/20 (ΦΕΚ 256/23-12-2020)
 • Το υπ. αριθμ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4764/2020», όπως κοινοποιήθηκε στο Δήμο με το υπ. αριθμ. πρωτ. 404/04-01-2021  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με το οποίο : «Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 5 του π.δ. 164/2004. Έτσι καθίσταται δυνατή η εκ νέου πρόσληψη ατόμων που είχαν ήδη απασχοληθεί στους φορείς για την αντιμετώπιση των ίδιων ή παρεμφερών αναγκών, καθότι τα άτομα αυτά διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο και μπορούν να παρέχουν άμεσα, χωρίς να απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής, βέλτιστες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Απαγορεύεται ωστόσο η μετατροπή των συμβάσεων σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου»
 • Το γεγονός της λήψης εκτάκτων και κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί και λαμβάνονται από την Κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο, για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας καθώς και στην προληπτική απομάκρυνση υπαλλήλων ΑμεΑ και υπαλλήλων υπαγόμενων σε ευπαθείς ομάδες για την διαφύλαξη της υγείας τους, σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και την αναγκαιότητα διασφάλισης της κατ’ ελάχιστο λειτουργίας του δήμου και των υπηρεσιών του. 

Ανακοινώνει

Την   πρόσληψη,   µε   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου  ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι της λήξης της σχολικής χρονιάς και σε  κάθε περίπτωση το αργότερο  έως τις 05 Ιουλίου 2021 , συνολικά δεκαέξι  (16) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, για αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 του Δήμου  Μοσχάτου – Ταύρου και συγκεκριμένα τους εξής ανά υπηρεσία,  έδρα,  ειδικότητα  και  διάρκεια  σύμβασης,  αριθμού  ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
001Δήμος  Μοσχάτου Ταύρου  Μοσχάτο    ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (εσωτερικών χώρων)  Μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς (και σε κάθε περίπτωση το αργότερο  έως τις 05 Ιουλίου)15
002Δήμος  Μοσχάτου Ταύρου  Μοσχάτο  ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΜέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς (και σε κάθε περίπτωση το αργότερο  έως τις 05 Ιουλίου)1

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει  εκτέλεση των καθηκόντων  της θέσεως που επιλέγουν  .
 2. Να είναι Έλληνες πολίτες ή να έχουν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με το αρθ. 12 του Ν. 3584/2007.
 3. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 4. Να είναι δημότης και μόνιμος κάτοικος του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/01 (ΦΕΚ 39/ Α’) όπως ισχύουν, για τη θέση ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας και συγκεκριμένα:

 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Δημόσιας Υγιεινής ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας –  Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας ή Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγείας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν:

 1. Αίτηση
 2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας.
 3. Τίτλος σπουδών και άδεια επαγγέλματος για τη θέση ΤΕ Εποπτών Υγείας.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 5. Βεβαίωση ανεργίας(εφόσον υπάρχει).
 6. Βεβαίωση εμπειρίας στο αντικείμενο πρόσληψης.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναγράφονται τα παρακάτω:

α) περί μη ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3584/07 και

β)  περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας για την απασχόληση τους στην ως άνω ειδικότητας

Σύμφωνα με το υπ. αριθ΄75/Α/30-3-2020, σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στο email  : [email protected]  , μέχρι την Δευτέρα 11/01/2021 και ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης Ηλεκτρονικά από το site του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου         https://www.dimosmoschatou-tavrou.gr/

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ